音声で聴く中国語

音声で中国語を楽しく学ぶ!
 
唇音

b

p

m

f

a

o

e

i

u

ü

ai

ei

ui

ao

ou

iu

ie

üe

an

en

in

un

ün

ang

eng

ing

ong

er

ia

iao

ian

iang

iong

ua

uo

uai

uan

uang

ueng

üan

ba

pa

ma

bo

po

mo

fa

fo

me

bi

pi

mi

bu

pu

mu

fu

bai

pai

mai

bei

pei

mei

fei

bao

pao

mao

pou

mou

fou

miu

bie

pie

mie

ban

pan

man

fan

ben

pen

men

fen

bin

pin

min

bang

pang

mang

fang

beng

peng

meng

feng

bing

ping

ming

biao

piao

miao

bian

pian

mian

 
舌根音

a

o

e

i

u

ü

ai

ei

ui

ao

ou

iu

ie

üe

an

en

in

un

ün

ang

eng

ing

ong

er

ia

iao

ian

iang

iong

ua

uo

uai

uan

uang

ueng

üan