top of page

音声で聴く中国語 唇音

音声で中国語を楽しく学ぶ!

b

p

m

f

a

ba

pa

ma

fa

​o

​e

bo

po

mo

me

fo

i

u

bi

bu

pi

mi

pu

mu

fu

ü

ai

ei

bai

bei

pai

pei

mai

mei

fei

ui

ao

ou

iu

​ie

bao

pao

pou

mao

mou

fou

miu

bie

pie

mie

üe

an

en

in

ban

ben

pan

man

pen

men

bin

pin

min

fan

fen

un

ün

ang

bang

pang

mang

eng

beng

peng

meng

ing

bing

ping

ming

fang

feng

ong

er

ia

iao

biao

piao

miao

ian

bian

pian

mian

iang

iong

ua

uo

​uai

​uan

uang

ueng

üan

bottom of page