top of page

音声で聴く中国語 舌根音

音声で中国語を楽しく学ぶ!

g

k

h

a

​o

​e

i

u

ü

ai

ei

ui

ao

ou

iu

​ie

üe

an

en

in

un

ün

ang

eng

ing

ong

er

ia

iao

ian

iang

iong

ua

uo

​uai

​uan

uang

ueng

üan

a

o

e

i

u

ü

ai

ei

ui

ao

ou

iu

ie

üe

an

en

in

un

ün

ang

eng

ing

ong

er

ia

iao

ian

iang

iong

ua

uo

uai

uan

uang

ueng

üan

ga

ge

gu

gai

gei

gui

gao

gou

gan

gen

gun

gang

geng

gong

gua

guo

​guai

guan

guang

ka

ha

ke

he

ku

hu

kai

hai

hei

kui

hui

kao

hao

kou

hou

kan

han

ken

hen

kun

hun

kang

hang

keng

heng

kong

hong

kua

hua

kuo

huo

kuai

huai

kuan

huan

kuang

huang

bottom of page